Ochrana osobných údajov

HomeOchrana osobných údajov

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom
  pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) Lucia Galowicz, ICO: 52730867 so sídlom:
  Lúčna 11, Malý Slávkov 06001(ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  o adresa: Lucia Galowicz, Lúčna 11, Malý Slávkov 06001
  o email: anjelska-predajna.sk
  o telefón: 0908667915
 3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
  osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo
  nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno,
  identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo
  viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických,
  kultúrnych alebo spoločenských.
 4. Správca nemenoval / menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje
  poverenca sú:

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov:

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré
  správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre
  plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov:

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:
  o plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  o oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu ( pre zasielanie
  obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  o Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu ( pre
  zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a)
  GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách
  informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:

o vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so
zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované
osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a
adresa, kontakt) Poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre
uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné
zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany správcu.

3. Zo strany správcu neprichádza / prichádza k automatickému individuálnemu
rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný
súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:

o po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných
vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
o po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
  o podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
  o zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s
  prevádzkovaním e-shopu
  o zaisťujúce marketingové služby
 2. Správca nemá/má v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo
  medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú
  poskytovatelia cloudových služieb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  o právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
  o právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie
  spracovania podľa čl. 18 GDPR.
  o právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
  o právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
  o právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
  o právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
  alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že
sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu
  osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných
  údajov v písomnej podobe.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
  zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
  formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany
  osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných
  údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu
  týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2021

Košík
Prihlásenie

Ešte nemáte účet?

Založte si ho teraz!

Náboženská predajňa sv. Michala pôsobí na slovenskom trhu od roku 2019.

Sídlo firmy

Lúčna 266/11
060 01 Malý Slavkov
IČO: 52 730 867
DIČ: 1082686132

Adresa predajne

Náboženská predajňa
svätého Michala
Dr. Alexandra 26
060 01 Kežmarok

Cookies
Aby sme zlepšili chod stránky, používame cookies. Pokračovaním v prezeraní stránky s tým súhlasíte.
V poriadku Viac o cookies